به زودی با قدرتی فوق العاده و آهنگ هایی فوق زیبا برمیگردیم.تاریخ بازگشتمان معلمو نیست.اما برمیگردیم.